ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2013

ವರ್ಷ ಧಾರೆ

 
ಅಗಲುವಿಕೆಯ ವಿರಹ ವೇದನೆಯ ತಾಳಲಾಗದೆ
ವಸುದೆಯು ಬಾಡಿ ಕಳೆಗುಂದಿದ ವದನದಲಿ 
ವರುಣನ ಬರುವಿಕೆಯ ನೋಡ್ತವ್ಲೆ ....
ವರುಣನ ಮನದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮನೆಗಳ
ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಒಳಗೊಳಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಮಾಡಿ 
ವಸುದೆಯ ಮೈ ಬಿಸಿಯ ಬಯಸಿ 
ಅವಳ ಸಾನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹತೊರಿತವ್ನೆ ...
ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳು 
ವರ್ಷ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಜಿನುಗಿ 
ವಸುದೆಯ ಮೈ ತೋಯ್ದು
ಹಸಿರ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ
ಹೊಸ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಾಗಿಸಿ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿ
ಅವಳ ಜೀವ ನಾಡಿಯಾಗಿ ಹರಿದವ್ನೆ ...
ಇತ್ತ ಮುಗಿಲ ಮರೆಯಲಿ 
ಇದ ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ ರವಿಯು
ಇಣುಕು ನೋಟವ ಬೀರ್ತವ್ನೆ ... 
ರಾ.ಹೊ

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: