ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2012

ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ....


ಪ್ರಿತುಸುವೆಯಾ ಎಂದು ನೀ ಕೇಳಿದಾಗ
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದವ ನಾನು
ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆಯಾ ಎಂದಾಗ
ಇಹ ಜನುಮ ನಿನಗೆ ಮೀಸಲು ಅಂದವ ನಾನು
ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಆಗುವೆಯಾ ಎಂದಾಗ...
ಜನುಮ ಪರಮ ಪಾವನವಾಯಿತು ಅಂದು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟವ ನಾನು
ಏನಾಯಿತೋ ಆ ದಿನ ನಿನಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮರೆಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ಅಂದೆ
ನಾ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದೆ
ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ...

(ರಾ.ಹೊ.)

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: